• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Yöneticinin Görevleri

Kat mülkiyeti kanununa göre genel yönetim işlerinin görülmesi,

Madde 35 - Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
 • Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 • Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 • Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Yöneticinin diğer görevleri;

 • Binanın yıllık olarak işletme defterinin hazırlanması ve onaylanması,
 • Kolluk kuvvetlerine oturanlar listesini muhtara onaylatarak vermesi,
 • İşletme projesi ve karar defterinin zamanında hazırlanması ve tasdiklenmesi,
 • ü
 • Bina personel ile sözleşme yapmak (kapıcı, güvenlik vs.),
 • SSK prim bordroları tanzim etmek ve çalışma bakanlığına işe başlayan personeli yasal sürelerde bildirmek,
 • Personelin ait kıdem tazminatı hazırlamak
 • Kaloriferci belgesi ve Asansör işletme belgesi gibi yıllık işlemlerin takibini yapmak,
 • Yangın söndürme cihazları ile baca temizliği gibi tüm alanların bakımlarını yapmak,
 • Apartman adına dışarıdan alınacak işler, hizmetler için sözleşme yapmak,
 • Apartmanın üçüncü şahıslara verebileceği hasarlar için tedbirler almak. ( Örnek; kopan sıvanın şahıslar üzerine düşmesi)

Özet: Yönetici kat maliklerinin vekili durumundadır ve hizmetlerin aksamaması için borcunu ödemeyen daire sakinini dava etmesi ,icra takibi yapmasından farklı kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak birçok görevi vardır.

Bu görevleri yerine getirirken Apartman yöneticilerinin en çok zorlandığı konunun para tahsil edememekten dolayı komşularını icraya verme konusudur. Halbuki profesyonel yöneticiler komşuluk ilişkisi ile bağlı olmadıkları için bu işi çok kolay yapabilmektedirler.