• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Yönetici Seçilmesi

Kat mülkiyeti kanuna göre yöneticinin seçilmesi,

Madde 34 - Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Kısa özet olarak; bulunduğunuz apartmanda sekiz ve daha fazla bağımsız bölüm var ise bir yöneticinin olması mecburidir. Atanacak olan yönetici dışardan sözleşmeli olarak atanabilir veya yönetim kurulu üyelerinin ön ad ve soyadları ile iş veya ev adresleri gösteren bir liste hazırlanıp bu listenin ana gayrimenkulun görünebilir bir yere levha ile asılması mecburidir.

Sitelerde Yönetim

  • Site yönetim kurulu (Sitenin yönetimi),
  • Site denetim kurulu (Sitenin denetlenmesi),
  • Blok yöneticisi,
  • Block denetcisi

Site Genel Kurulu (Kat Malikleri Kurulu)

Site genel kurulu tüm blokların kat maliklerinden oluşur. Sitedeki tüm kat malikleri ortak karar doğrultusunda site yönetim kurulu ve site denetim kurulu seçerleri

Genel kurulun alacağı kararlar kanunlar ve yönetmeliklerin emredici hükümlerine aykırı olamaz. Aykırı kararların alınması halinde bu kararlar geçersizdir.

Site Yönetimi veya Yönetim Kurulu

Bir sitenin en büyük yönetim birimidir. Kurul üç asil ve üç yedekten olmak üzere toplamda altı kişiye ihtiyaç duyar.

Blok Yöneticisi Veya Yönetim Kurulu

Her blok kendi arasında toplanarak yönetici veya yönetim kurulu seçebilirler.

Dikkat Edilecek Unsurlar:

Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule icbar edilemez. Y.5.h.d. 7.7.1986 gün, 1986/9376 e.9920 k.

Yönetici atanması ile ilgili davayı tek kat malikide açabilir. 18.h.d. 28.5.1993 gün, 1993/5439 e.7293 k.

Yönetici birinci toplantıda seçilemezse,ikinci toplantıda da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmesi gerekir.bulunanların çoğunluğu yetmez. Y.5.h.d.26.3.1984 gün ,1984/2271 e.2660 k.

*Kat malikleri kurulunca yönetici tayin edildikten sonra ,mahkeme marifeti ile yönetici tayini istenemez. Y.5.h.d.5.4.1968 ,e.1968/1022 ,k.1968/1983.