• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Defter Tutulması

Yöneticinin ana yapının korunması ile ilgili önlemleri alabilmesi için, kat maliklerinin yöneticiye belirli bir ölçüde harcama yetkisi vermeli yada buna yönelik karar almalıdır.

Kat mülkiyeti kanunun sadece karar defterinin noter tasdikli olmasını zorunlu tutsa da;

  • Karar defteri,
  • İşletme projesi,
  • Denetçi raporunun noter tasdikli olması hukuki işlemlerin takibinde size kolaylık sağlayacaktır.

Aksi durumlarda bazı hukuki durumlarda problemler yaşanabilir. Keza işletme defterine müstenit teşkil eden fatura, makbuz gibi belgelerin muntazam saklanması gerekir.

Tasdik zamanı şayet eski defterinize devam edecekseniz (ara tasdik) ocak ayı içinde yapılmalı. Eğer yeni bir defter tasdik edilecekse aralık ayı içinde yapılmalıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu

DEFTER TUTULMASI VE BELGELERİN SAKLANMASI:

Madde 36 - Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

Örnek Olay;

Taşınmazın eski yöneticisi kasıtlı ve maksatlı bir şekilde karar defterini kat malikleri toplantısına getirmez ise kat maliklerinin; düz beyaz bir kağıt üzerine alacakları karar ve yeterli imzaları ile geçerli sayılabilir.