• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Kazan Bakım Sözleşme Örneği

ANLAŞMA

Bir tarafta ticari ikametgahı...........................İST. olan .........................(bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı..................İST. olan .............(bundan böyle kısaca..........diye anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir.

 • ANLAŞMANIN KONUSU

  Taraflar,.............'nın kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerinde ki Doğalgaz kazanlarının yıllık ve periodik bakımlarının yapılmasıdır

 • ANLAŞMANIN SÜRESİ

  İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi .././... olup,başlangıç tarihinden itibaren ../../.. Tarihine kadar geçecek olan süredir.

 • TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • ......vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personelin işvereninin kendipersoneli olacak ve;
   • Her hangi bir arıza ihbarında 12 saat içinde hizmet verecektir,
   • İşveren sıfatıyla gerek bu kanunlar,gerekse diğer kanun,tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket edecektiri,
   • Panel ve modüller her serviste kontrol edilecektir,
   • Garanti süresi içinde parça değişimleri ücretsiz yapılacaktır,
   • Personelin göreve uygun standart kıyafetler ile hizmet verecektir,
   • Garanti harici parça değişiminde sadece parça ücreti alınacaktır,
   • Yılda bir kez(sezon başında)kazan ve brülör bakımı yapılacaktır,
   • Baca temizliği sözleşme kapsamı dışındadır,
   • Kazan dairesi Elekrik panosu ve tesisatı arızaları sözleşme kapsamında değildir(termik,kontaktör,sigorta vs),
   • Kazan üzerindeki ayarlara sadece teknik servis müdahale edebilir.
  • Müşteri,
   • İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlamayı,
   • Giyinme soyunma odası ve dolap temin etmeyi.
 • YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER

  ..........,işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde taahhüt ettiği işler karşılığı olarak her ayın....haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ'ye ibraz edecektir.İbraz edilen faturalar her ayın..haftası içinde.........'ya ödenecektir.

 • KAZAN BAKIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER
  • Filtre temizliği gerekiyorsa değişimi
  • Brülör temizliği
  • Kazan temizliği
  • Gaz kaçak testi
  • Baca çekiş kontrolu
  • Ecomatik panel modül ayarı
 • İHTİLAFLARIN HALLİ

  Taraflar,işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

 • TEBLİGAT

  Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin ... gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını,aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

 • ANLAŞMANIN FESHİ

  Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ... ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir. İşbu dokuz (8) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında .././.. Tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

  FİRMA ADI APARTMAN/SİTE ADI