• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Ortak yerlere tecavüz (Odunluk yapılması gibi)

.................................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkulün ortak yerine davalı tarafından yapılan odunluğun kaldırılması.

OLAY :............... ili.............. ilçesi.............. mahallesi .............. caddesi ............... sokakta.......... ada........... parselde bulunan ...... kapı numaralı,apartmanın davalı ile birlikte paydaşıyım. Anagayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için odunluk yapılmıştır.Uyarı ve ikazlarımıza rağmen odunluğun kaldırılması taleplerimizi kabul etmediğinden yukarıda açıklanan nedenlerle dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.15,33 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Anagayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için yapılan odunluğun kaldırılması,ortak yere yapılan bu müdahalenin önlenmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

(Tarih...../...../.......)

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)