• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Kat malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği

............Apartmanı Kat Maliklerine

Kat malikleri kurulu,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .././... günü saat..'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın.././...Günü saat...'da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur .../../...

Gündem:

 • Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.
 • Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi.
 • Gündemin okunması ve ilaveler.
 • Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve yöneticinin ibrası.
 • Yeni yönetici ve denetçi seçimi.
 • Dilekler.
 • Kapanış.

.....Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)

VEKALETNAME

................. Sitesi kat malikleri kurulu divan başkanlığına Sitemizin ...................tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Kat Malikimiz / Birinci derece akrabam) ............... .............. ............... ...... ............... ............ vekil olarak tayin ettim.

................. nolu kat maliki

Adı Soyadı:

İmza

Not;

 • Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir.
 • Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.
 • Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.
 • Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.