• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Yöneticinin Sorumluluğu

Yöneticiler; görevleri beraberinde belli sorumluluklara sahip olmaktadır.

Kat mülkiyeti kanunna göre, ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici yada yönetim kurulu vekil pozisyonunda olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki ve sınırının belirlenmesinde borçlar kanununun 388. Maddesi hükmü uygulanır.

Yönetim planında yada kat malikleri kurulu kararında yöneticilere kambiyo taahtüdünde bulunma yetkisi verilmişse, temsil ettikleri kat malikleri bu yolla borçlandırılabilir.

 • GENEL KURAL

  Madde 38 - Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

  (Ek fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./19.mad.) Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

 • HESAP VERME:

  Madde 39 - Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayri menkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.

  Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

 • HAKLARI:

  Madde 40 - Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

  Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir.

  Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir,

  (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Apartman yönetim planında; yöneticiye herhangi bir ücret ödenmeyeceğine dair ibra olmasına rağmen yöneticiye ücret ödenmesi hakkında alınan karar yönetim planına aykırı olup geçerliliği yoktur.